19 . 05 . 2007

ตระกูล วรเศรษฐการกิจ บุกมินิแฟคทอรี่

ข่าวจาก หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

ฉบับ วันที่  19 พฤษภาคม 2550

“ตระกูล วรเศรษฐการกิจ บุกมินิแฟคทอรี่”