15 . 06 . 2007

The Big 3 ภาณุพงษ์ – รัฐพล – ธีรพล   วรเศรษฐการกิจ (29ปี , 28ปี , 27ปี)

ข่าวจาก นิตยสาร GM PLUS

ฉบับ เดือนมิถุนายน 2550 

“The Big 3 ภาณุพงษ์ – รัฐพล – ธีรพล   วรเศรษฐการกิจ (29ปี , 28ปี , 27ปี)”